Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 ХОВОР УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 153 1995-08-25 1995-08-25 ТАТАХ
2 НИЙСЛЭЛИЙН ЭРГЭН ТОЙРНЫ НОГООН БҮСЭД ХАМААРАХ ОЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 326 1996-12-25 1996-12-25 ТАТАХ
3 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ХАЛГҮЙ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛСЭН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 95 1998-06-17 1998-06-17 ТАТАХ
4 БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН АЮУЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 25 1999-02-10 1999-02-10 ТАТАХ
5 ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 50 1999-03-24 1999-03-24 ТАТАХ
6 ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИСЫГ ИМПОРТЛОХ, ХУДАЛДАХ, АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 104 1999-06-23 1999-06-23 ТАТАХ
7 ХАЛИУН БУГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 88 2000-06-21 2000-06-21 ТАТАХ
8 ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 248 2001-10-21 2001-10-21 ТАТАХ
9 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 256 2001-11-03 2001-11-03 ТАТАХ
10 МОНГОЛ ОРНЫ ХОВОР УРГАМЛЫГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 105 2002-05-29 2002-05-29 ТАТАХ
11 АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ, САВЛАХ, ТҮР БАЙРШУУЛАХ, АЮУЛГҮЙ БОЛГОХ, ХАДГАЛАХ, УСТГАХ ЖУРАМ 135 2002-07-03 2002-07-03 ТАТАХ
12 УС, ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫГ 2015 ОН ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 182 2002-09-09 2002-09-09 ТАТАХ
13 УСНЫ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 236 2002-11-20 2002-11-20 ТАТАХ
14 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 103 2003-04-30 2003-04-30 ТАТАХ
15 УРГАМЛЫН ҮР, ҮРСЛЭГ, СУУЛГАЦ, АМЬТАН, ТҮҮНИЙ ҮР, ХӨВРӨЛ ҮР, ТҮҮХИЙ МАХ, ДАЙВАР БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОН БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР, ЭМГЭГТ МАТЕРИАЛЫН ДЭЭЖИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТУУДЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 173 2003-07-15 2003-07-15 ТАТАХ
16 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 217 2003-10-10 2003-10-10 ТАТАХ
17 ХОВОР УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТАНД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 165 2004-08-05 2004-08-05 ТАТАХ
18 ШИЛИЙН БОГД УУЛ, ХӨРГИЙН ХӨНДИЙН БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 35 2005-03-02 2005-03-02 ТАТАХ
19 НОГООН ХЭРЭМ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 104 2005-05-24 2005-05-24 ТАТАХ
20 БАЙГАЛИЙН БҮСЧЛЭЛД ХАМРАГДАХ СУМДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 71 2006-04-05 2006-04-05 ТАТАХ