Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 ОЛОН УЛСЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ УС, НАМГАРХАГ ГАЗАР, ЯЛАНГУЯА УСНЫ ШУВУУД ОЛНООР АМЬДАРДАГ ОРЧНЫ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 0 1971-02-02 1971-02-02 ТАТАХ
2 БАКТЕРИОЛОГИЙН (БИОЛОГИЙН) БОЛОН ТОКСИНЫ ЗЭВСЭГ БОЛОВСРУУЛАХ, ҮЙЛДВЭРЛЭХ, НӨӨЦЛӨХИЙГ ХОРИГЛОХ, ТЭДГЭЭРИЙГ УСТГАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 0 1972-04-10 1972-05-18 ТАТАХ
3 ЗЭРЛЭГ АМЬТАН БА УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ХОВОРДСОН ЗҮЙЛИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 0 1973-04-30 1974-12-31 ТАТАХ
4 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ ЦЭРГИЙН БУЮУ ДАЙСАГНАХ БУСАД АЛИВАА ЗОРИЛГООР АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 0 1976-12-10 1976-12-10 ТАТАХ
5 ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН НҮҮДЛИЙН ЗҮЙЛҮҮДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 0 1979-06-23 1979-06-23 ТАТАХ
6 ОЗОНЫ ҮЕ ДАВХАРГЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ 0 1985-03-22 1985-03-22 ТАТАХ
7 АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ХИЛ ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХАД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ БАЗЕЛИЙН КОНВЕНЦ 0 1989-03-22 1990-01-02 ТАТАХ
8 УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТУХАЙ НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН СУУРЬ КОНВЕНЦ 0 1992-03-02 2010-03-31 ТАТАХ
9 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КОНВЕНЦИ 0 1992-06-05 1992-06-05 ТАТАХ
10 ГАН ЦӨЛЖИЛТӨД НОЦТОЙ НЭРВЭГДЭЖ БУЙ ОРНУУДЫН БОЛОН ЯЛАНГУЯА АФРИКИЙН ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН КОНВЕНЦ 0 1994-06-07 1994-07-07 ТАТАХ
11 УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТУХАЙ НҮБ-ЫН СУУРЬ КОНВЕНЦИЙН КИОТОГИЙН ПРОТОКОЛ 0 1997-04-04 2010-10-31 ТАТАХ
12 АЮУЛТАЙ ЗАРИМ ХИМИЙН БОДИС БОЛОН ПЕСТИЦИДИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХАД ХЭРЭГЛЭХ УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЖ ЗӨВШИЛЦӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ РОТТЕРДАМЫН КОНВЕНЦ 0 1998-09-10 1998-09-10 ТАТАХ
13 БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН БИОАЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ КАРТАГЕНЫ ПРОТОКОЛ 0 2000-01-29 2000-01-29 ТАТАХ