Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Стандартын тэмдэглээ Файл
1 ОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БА ТАКСАЦ. УРГАА МОДНЫ НӨӨЦИЙН ӨСӨЛТ БА ӨӨРЧЛӨЛТИЙН АНГИЛАЛ 0 1977-08-01 1977-08-01 MNS 2392:77 ТАТАХ
2 ХӨРСНИЙ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮНГ СТАТИСТИК АРГААР БОЛОВСРУУЛАХ 0 1978-02-01 1978-02-01 MNS 2490:1977 ТАТАХ
3 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ СТАНДАРТЫН СИСТЕМ. ҮНДСЭН ДҮРЭМ 0 1979-04-21 1979-05-01 MNS 0017-0-0-06:79 ТАТАХ
4 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ. АГААРЫГ БОХИРДУУЛАХ ХАЯГДАЛ. АНГИЛАЛ 0 1980-06-01 1980-06-01 MNS 17.2.0.07-79 ТАТАХ
5 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ. АГААР МАНДАЛ. АГААРЫГ БОХИРДУУЛАХ БОДИСЫГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА. 0 1981-01-01 1981-01-01 MNS 3113:1981 ТАТАХ
6 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛТ, ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН СЭРГЭЭН САЙЖРУУЛАЛТ. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ 0 1981-06-01 1981-06-01 MNS 17.5.1.13-80 ТАТАХ
7 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ. АГААР МАНДАЛ. ҮЙЛДВЭРИЙН ХАЯГДАЛ БОХИРДЛЫН ЦАГ УУРЫН ХОЛБОГДОЛТОЙ ҮНДСЭН НЭР, ТОМЬЁО ТОДОРХОЙЛОЛТ 0 1981-07-01 1981-07-01 MNS 17.2.1.17:80 ТАТАХ
8 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ. АГААР МАНДАЛ. АГААРЫГ БОХИРДУУЛАХ БОДИСЫГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 1982-01-01 1982-01-01 MNS 3113:81 ТАТАХ
9 ГИДРОГЕОЛОГИЙН НЭР ТОМЪЁО. ТОДОРХОЙЛОЛТ 0 1983-01-01 1983-01-01 MNS 3382:82 ТАТАХ
10 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ, УСАН МАНДАЛ. ГАЗРЫН ДООРХ УСЫГ БОХИРДОХООС ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 1983-06-01 1983-06-01 MNS 3342:1982 ТАТАХ
11 ХОЁРДОГЧ ТҮҮХИЙ ЭД ӨНГӨТ ТӨМӨРЛӨГИЙН ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 0 1983-07-01 1983-07-01 MNS 3438:83 ТАТАХ
12 БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ. ГАЗАР. ГАЗРЫН ЭДЭЛБЭР . ГАЗАР АШИГЛАЛТ. НЭР ТОМЬЁО ТОДОРХОЙЛОЛТ. 0 1983-07-01 1983-07-01 MNS 3473-83 ТАТАХ
13 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ. СЭРГЭЭН САЙЖРУУЛАХ. ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН АНГИЛАЛ. 0 1984-01-01 1984-01-01 MNS 17.5.1.18-83 ТАТАХ
14 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ. УСАН МАНДАЛ. ГАДАРГУУГИЙН БА ГАЗРЫН ДООРХИ УСЫГ ЭРДЭС БОРДООНЫ БОХИРДЛООС ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА. 0 1984-01-01 1984-01-01 MNS 3597:1983 ТАТАХ
15 БУРГАСНЫ МОДОЖСОН, МӨЧРИЙН ТАЙРААДАС 0 1986-02-01 1986-02-01 MNS 3868:1986 ТАТАХ
16 ЭХ ГАЗРЫН УС СУДЛАЛ. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ 0 1986-04-20 1986-04-20 MNS 3870:1986 ТАТАХ
17 УСНЫ АЖ АХУЙ. УСНЫ ЧАНАР НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ. 0 1988-02-01 1988-02-01 MNS 4079:1988 ТАТАХ
18 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ. АГААР МАНДАЛ. ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН АГААРЫН ЧАНАРЫГ ХЯНАХ ЖУРАМ 0 1989-01-01 1989-01-01 MNS 17.2.3.16-88 ТАТАХ
19 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ. УСАН МАНДАЛ. ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫГ ХЯНАХ ЖУРАМ 0 1989-01-01 1989-01-01 MNS 4047-88 ТАТАХ
20 УСНЫ АЖ АХУЙ, ГИДРОТЕХНИК, УРСГАЛ УСНЫ НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ 0 1989-07-01 1989-07-01 MNS 0359:1989 ТАТАХ