Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 АМЬТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
2 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ, ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛАГ ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ БЭЛТГЭХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
3 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ЭД, ЗҮЙЛИЙГ ГАДААДАД ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
4 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
5 ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
6 ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ ГАРГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
7 ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
8 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАРТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
9 УРГАМЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
10 УСНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ
11 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ЭКСПОРТЛОХ, ИМПОРТЛОХ, ХИЛ ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ХУДАЛДАХ, АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТ 0 0000-00-00 0000-00-00 ТАТАХ