Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
61 ОЙН НӨХӨРЛӨЛ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ГЭРЭЭГЭЭР ЭЗЭМШҮҮЛЖ БОЛОХ ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД ХАМААРАХ ОЙН САНГИЙН НЭРШЛИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 213 2013-06-15 2013-06-15 ТАТАХ
62 НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ОЙЖУУЛАЛТ, ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТ БОЛОН ОЙН АЖ АХУЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ, ИМПОРТООР ОРУУЛЖ БАЙГАА МОД, МОДОН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 230 2013-06-22 2013-06-22 ТАТАХ
63 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 259 2013-07-09 2013-07-09 ТАТАХ
64 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ ХЭМНЭЛТТЭЙ АШИГЛАХ, ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХАЯГДЛЫГ БАГАСГАХ, БАЙГАЛЬД ХАЛГҮЙ ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 303 2013-08-23 2013-08-23 ТАТАХ
65 УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ 326 2013-09-21 2013-09-21 ТАТАХ
66 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТРАТЕГИЙН БОЛОН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 374 2013-11-16 2013-11-16 ТАТАХ
67 УЛСЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 389 2013-11-30 2013-11-30 ТАТАХ
68 ОЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 30 2014-02-07 2014-02-07 ТАТАХ
69 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 43 2014-02-14 2014-02-14 ТАТАХ
70 ХИЛИЙН ЗААГ ТОГТООХ ТУХАЙ 50 2014-02-21 2014-02-21 ТАТАХ
71 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАДААД СУРТАЛЧИЛГААНЫ УРИА ҮГ БАТЛАХ ТУХАЙ 51 2014-02-21 2014-02-21 ТАТАХ
72 2014 ОНЫ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 122 2014-04-12 2014-04-12 ТАТАХ
73 УРГАМЛЫН ҮР, ҮРСЛЭГ, СУУЛГАЦ, АМЬТАН, ТҮҮНИЙ ҮР, ХӨВРӨЛ ҮР, ТҮҮХИЙ МАХ, ДАЙВАР БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОН БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР, ЭМГЭГТ МАТЕРИАЛЫН ДЭЭЖИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТУУДЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 190 2014-06-14 2014-06-14 ТАТАХ
74 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 301 2014-09-18 2014-09-18 ТАТАХ
75 ОЙГООС ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МОД БЭЛТГЭЖ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ОЙГООС ТҮЛЭЭ БЭЛТГЭЖ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА ОЙН АРЧИЛГАА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АРГААР ТҮЛШНИЙ МОД БЭЛТГЭЖ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ХӨНГӨЛӨХ ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ 307 2014-09-18 2014-09-18 ТАТАХ
76 УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 341 2014-10-18 2014-10-18 ТАТАХ
77 ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙХ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 55 2015-02-09 2015-02-09 ТАТАХ
78 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2015 ОНД АГНАХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТООГ ТОГТООХ ТУХАЙ ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 164 2015-04-27 2015-04-27 ТАТАХ
79 ХОГ ХАЯГДЛЫГ БУУРУУЛАХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАДГАЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, ЭРГҮҮЛЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН БОЛОН ХАЯГДАЛГҮЙ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛСЭН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ СУРТАЛЧИЛЖ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 263 2015-06-29 2015-06-29 ТАТАХ
80 АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 264 2015-06-29 2015-06-29 ТАТАХ