Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Стандартын тэмдэглээ Файл
21 БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ. ХӨРС. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЭЖ АВАХАД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГУУД. 0 1991-04-25 1991-04-25 MNS 3298-90 ТАТАХ
22 БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ. ХӨРС. ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ХӨРСНИЙ АРИУН ЦЭВРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН НОРМ, ХЭМЖЭЭ 0 1991-06-01 1991-06-01 MNS 3297-91 ТАТАХ
23 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГАЛААЛ. ЭВДЭРСЭН ГАЗАРТ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙХЭД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА. 0 1992-09-01 1992-09-01 MNS 17.5.1.19-92 ТАТАХ
24 УНД, АХУЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ УСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАНГАМЖИЙН ЭХ БУЛГИЙГ СОНГОХ ЖУРАМ БА ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА 0 1993-01-01 1993-01-01 MNS 0899:92 ТАТАХ
25 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ СТАНДАРТЫН СИСТЕМ. МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 0 1994-04-01 1994-04-01 MNS 4191:1993 ТАТАХ
26 ТЭСРЭХ БОДИС. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 1994-08-01 1994-08-01 MNS 4223:94 ТАТАХ
27 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ. АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ЭКОЛОГИЙН ПАСПОРТ. ҮНДСЭН ДҮРЭМ 0 1994-10-01 1994-10-01 MNS 4219:1994 ТАТАХ
28 ХӨРС. ДЭЭЖ АВАХ, САВЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ 0 1995-01-01 1995-01-01 MNS 2305:94 ТАТАХ
29 БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН БАЙРШИЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ, ТҮВШИНД ТАВИХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГА 0 1995-12-26 1996-03-01 MNS 4288:1995 ТАТАХ
30 УСАН ОРЧНЫ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА. 0 1998-05-28 1998-06-01 MNS 4586;1998 ТАТАХ
31 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ТЭМДЭГ БА МЭДЭГДЭЛ – ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫГ ТЭМДЭГЛЭХ 1-Р ЗАГВАР – ЗАРЧМУУД БА ЖУРМУУД 0 1999-11-30 1999-12-01 MNS (ISO) 14024:99 ТАТАХ
32 АГААРЫН ЧАНАР. ЕРӨНХИЙ УХАГДАХУУН. ХЭМЖИХ НЭГЖ 0 2000-03-30 2000-04-01 MNS (ISO) 4226:2000 ТАТАХ
33 УСНЫ ЧАНАР-ДЭЭЖ АВАХ: 11-Р БҮЛЭГ. ГҮНИЙ УСНААС ДЭЭЖ АВАХ ЗӨВЛӨМЖ 0 2000-03-30 2000-04-01 MNS ISO 5667-11:2000 ТАТАХ
34 УСНЫ ЧАНАР-ДЭЭЖ АВАХ: 14-Р БҮЛЭГ. ГАДААД ОРЧНЫ УСНААС СОРЬЦ АВАХ БОЛОН ТЭЭВЭРЛЭХ, ГАРЫН АВЛАГЫН ЗӨВЛӨМЖ 0 2000-03-30 2000-04-01 MNS ISO 5667-14:2000 ТАТАХ
35 АГААРЫН ЧАНАР. ТЕМПЕРАТУР, ДАРАЛТ, ЧИЙГИЙН ӨГӨГДЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ 0 2000-05-25 2000-06-01 MNS (ISO) 8756:2000 ТАТАХ
36 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙ. АЖЛЫН БҮСИЙН АГААР ДАХЬ ХОРТ БОДИСЫН КОНЦЕНТРАЦЫГ ХЭМЖИХ АРГАЧЛАЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА 0 2000-08-30 2000-09-01 MNS 4991:2000 ТАТАХ
37 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙ. АЖЛЫН БАЙРНЫ ОРЧИН. ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА. 0 2000-08-31 2000-09-01 MNS 4990:2000 ТАТАХ
38 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. УСНЫ ЧАНАР. ДЭЭЖЛЭЛТ. 4-Р ХЭСЭГ БАЙГАЛИЙН БОЛОН ХИЙМЭЛ НУУРААС ДЭЭЖ АВАХ ЗААВАР 0 2001-04-21 2001-05-01 MNS (ISO) 5667:2001 ТАТАХ
39 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙ. АЖЛЫН БАЙРНЫ АГААР ДАХЬ ХОРТ БОДИСЫГ ИНДИКАТОРЫН ГУУРСААР ТОДОРХОЙЛОХОД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА. 0 2001-04-26 2001-06-01 MNS 5028:2001 ТАТАХ
40 УСНЫ ЧАНАР. ШИМЭГЧ ХОРХОЙ ИЛРҮҮЛЭХ АРГА 0 2001-04-26 2001-05-01 MNS 5033:2001 ТАТАХ