Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Стандартын тэмдэглээ Файл
81 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛГААГААР ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН АНГИЛАЛ 0 2008-11-27 2009-02-01 MNS 5915:2008 ТАТАХ
82 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖЛЫН ҮЕД ҮРЖИЛ ШИМТ ХӨРС ХУУЛАЛТ , ХАДГАЛАЛТ 0 2008-11-27 2009-02-01 MNS 5916:2008 ТАТАХ
83 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААР ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2008-11-27 2009-02-01 MNS 5917:2008 ТАТАХ
84 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫГ УРГАМАЛЖУУЛАХ. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2008-11-27 2009-02-01 MNS 5918:2008 ТАТАХ
85 ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДУЛААНЫ СТАНЦЫН УУРЫН БА УС ХАЛААХ ЗУУХНЫ АШИГЛАЛТЫН ҮЕД АГААР МАНДАЛД ХАЯХ УТААНЫ НАЙРЛАГА ДАХЬ АГААР БОХИРДУУЛАХ ЗАРИМ БОДИСЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ, ТЭДГЭЭРИЙГ ХЭМЖИХ АРГА 0 2008-02-23 2008-12-15 MNS 5919:2008 ТАТАХ
86 БЕНЗИН ХӨДӨЛГҮҮРТЭЙ АВТОМАШИН - УТААНЫ НАЙРЛАГА ДАХЬ ХОРТ БОДИСЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ, ХЭМЖИХ АРГА 0 2009-09-30 2009-11-01 MNS 5013:2009 ТАТАХ
87 ДИЗЕЛЬ ХӨДӨЛГҮҮРТЭЙ АВТОМАШИН - УТААНЫ ТОРТОГЖИЛТЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ БА ХЭМЖИХ АРГА 0 2009-09-30 2009-11-01 MNS 5014:2009 ТАТАХ
88 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХӨД НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ОЙРТОХ ЗАЙ, ХЭМЖЭЭ 0 2009-09-30 2009-09-30 MNS 5973:2009 ТАТАХ
89 ҮЙЛДВЭРИЙН ЗОРИУЛАЛТААР ЗАГАС ОЛБОРЛОХ ЗАЛАМГАЙН ТОР. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2009-09-30 2009-09-30 MNS 5974:2009 ТАТАХ
90 БОХИР УСАН ДАХЬ ӨӨХ ТОС БАРИГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 0 2009-09-30 2009-11-13 MNS 5975:2009 ТАТАХ
91 МОД, СӨӨГНИЙ ҮР. ТАРИАЛАЛТЫН ЧАНАР. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2009-11-27 2009-12-24 MNS 5994:2009 ТАТАХ
92 МОД, СӨӨГНИЙ ҮР. ҮРИЙН ЧАНАРЫН АЛБАН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ 0 2009-11-27 2009-12-24 MNS 5995 : 2009 ТАТАХ
93 АГААРЫН ЧАНАР. ХОТ СУУРИН ГАЗРЫН ГАДААД ОРЧНЫ АГААРТ БАЙХ БОХИРДУУЛАХ БОДИСЫН ХҮЛЦЭХ ХЭМ ХЭМЖЭЭ 0 2010-06-15 2006-06-16 MNS 6063:2010 ТАТАХ
94 МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ТАЛБАЙ СОНГОХ АРГА. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2010-06-24 2010-11-15 MNS 6138:2010 ТАТАХ
95 ШИЛМҮҮСТ ТӨРЛИЙН МОДНЫ СУУЛГАЦ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2010-06-24 2010-11-15 MNS 6139:2010 ТАТАХ
96 МОД, СӨӨГНИЙ ТАРЬЦ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2010-06-24 2010-11-15 MNS 6140:2010 ТАТАХ
97 НАВЧИТ ТӨРЛИЙН МОДНЫ СУУЛГАЦ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2010-06-24 2010-11-15 MNS 6141:2010 ТАТАХ
98 ШИЛМҮҮСТ ТӨРЛИЙН БӨӨРӨНХИЙ МОДОН МАТЕРИАЛ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2010-06-24 2010-11-15 MNS 6142:2010 ТАТАХ
99 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, БОХИРДЛЫН ХЯНАЛТ БА ХАМГААЛАЛТ - АГААР, ХӨРСӨН ДЭХ ПЕСТИЦИДИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ 0 2010-09-30 2010-09-30 MNS 6147:2010 ТАТАХ
100 УСНЫ ЧАНАР. ГАЗРЫН ДООРХИ УСЫГ БОХИРДУУЛАГЧ БОДИСЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ 0 2010-09-30 2010-09-30 MNS 6148:2010 ТАТАХ