Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Стандартын тэмдэглээ Файл
41 ХӨРСНИЙ ЧАНАР. ШИМЭГЧ ХОРХОЙ ИЛРҮҮЛЭХ АРГА 0 2001-04-26 2001-05-01 MNS 5034:2001 ТАТАХ
42 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. АГААРЫН ЧАНАР. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ. ТАЙЛБАР ТОЛЬ 0 2001-04-26 2001-05-01 MNS ISO 4225:2001 ТАТАХ
43 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. УСНЫ ЧАНАР. ДЭЭЖ АВАХ. 5-Р ХЭСЭГ: УНДНЫ УС, ХҮНС БОЛОН УНДАА ҮЙЛДВЭРЛЭХЭД ХЭРЭГЛЭГДЭХ УСНААС ДЭЭЖ АВАХ ЗААВАР 0 2001-04-26 2001-05-01 MNS ISO 5667-5:2001 ТАТАХ
44 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. УСНЫ ЧАНАР. ДЭЭЖЛЭЛТ. 6-Р ХЭСЭГ ГОЛ, ГОРХИНЫ УСНААС ДЭЭЖ АВАХ ЗААВАР 0 2001-04-26 2001-05-01 MNS ISO 5667-6:2001 ТАТАХ
45 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. УСНЫ ЧАНАР. ДЭЭЖЛЭЛТ. 10-Р ХЭСЭГ: ХАЯГДАЛ УСНААС ДЭЭЖЛЭЛТ ХИЙХ УДИРДАМЖ 0 2001-04-26 2001-05-01 MNS ISO 5667-10:2001 ТАТАХ
46 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. ХӨРСНИЙ ЧАНАР. ТАЙЛБАР ТОЛЬ. 1-Р ХЭСЭГ: ХӨРС ХАМГААЛАХ БОХИРДЛООС СЭРГИЙЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДОХ НЭР ТОМЬЁО ТОДОРХОЙЛОЛТ 0 2001-04-26 2001-05-01 MNS ISO 11074-1:2001 ТАТАХ
47 БАЙГАЛЬ ОРЧИН. ХӨРСНИЙ ЧАНАР. ТАЙЛБАР ТОЛЬ. 2-Р ХЭСЭГ: ДЭЭЖ АВАХТАЙ ХОЛБОГДОХ НЭР ТОМЬЁО БА ТОДОРХОЙЛОЛТ 0 2001-04-26 2001-05-01 MNS ISO 11074-2:2001 ТАТАХ
48 САЛХИН УС ӨРГҮҮР. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА 0 2001-09-27 2001-11-01 MNS 5066:2001 ТАТАХ
49 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКО-ТЭМДЭГ БА МЭДЭГДЭЛ. ӨӨРИЙН ЗАРЛАСАН МЭДҮҮЛЭГ (БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКО-ТЭМДЭГ ХЭРЭГЛЭХ II ДАХЬ ЗАГВАР) 0 2001-09-27 2001-12-01 MNS ISO 14021:2001 ТАТАХ
50 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГА - БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ – АРГА ЗҮЙН ЗААВАР 0 2001-09-27 2001-12-01 MNS ISO 14031:2001 ТАТАХ
51 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГА (МЕНЕЖМЕНТ). “АМЬДРАЛ”–ЫН МӨЧЛӨГИЙН ҮНЭЛГЭЭ. ЗАРЧИМ БА БҮТЭЦ. 0 2001-09-30 2001-10-01 MNS ISO 14040:2001 ТАТАХ
52 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭКО-ТЭМДЭГ БА МЭДЭГДЭЛ- БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭГДЭЛ - III ЗАГВАР. ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАН 0 2001-11-29 2002-01-01 MNS ISO/TR 14025:2001 ТАТАХ
53 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГА (МЕНЕЖМЕНТ)- БАЙРЛАСАН ГАЗАР БА БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААРХИ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ (БББОҮ) 0 2002-01-31 2002-03-01 MNS ISO 14015:2002 ТАТАХ
54 ОЙН АЖ АХУЙН БАЙГУУЛЛАГАД БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТ (УДИРДЛАГА)-ИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ISO 14001, ISO 14004 СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЛЭХЭД ТУСЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ 0 2002-03-01 2002-03-01 MNS ISO/TR 14061:2002 ТАТАХ
55 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ АГААРЫН ЧАНАР ХЯНАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 0 2002-05-30 2002-06-01 MNS ISO 4224:2002 ТАТАХ
56 УСНЫ ЧАНАР. ТАЙЛБАР ТОЛЬ 0 2002-05-30 2002-06-01 MNS ISO 6107-1:2002 ТАТАХ
57 УСНЫ ЧАНАР. ТАЙЛБАР ТОЛЬ 0 2002-05-30 2002-06-01 MNS ISO 6107-7:2002 ТАТАХ
58 УСНЫ ЧАНАР. ДЭЭЖ АВАХ 1-Р ХЭСЭГ: ДЭЭЖ АВАХ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ЗААВАР 0 2002-05-30 2002-06-01 МNS ISO 5667-1:2002 ТАТАХ
59 УСНЫ ЧАНАР. ДЭЭЖ АВАХ. 7 ДУГААР ХЭСЭГ: УУРЫН ЗУУХНЫ УС БОЛОН УУРААС ДЭЭЖ АВАХ ЗААВАР 0 2002-05-30 2002-06-01 МNS ISO 5667-7:2002 ТАТАХ
60 ХӨРСНИЙ ЧАНАР. ХӨРСНИЙ УРГАМАЛД БОХИРДУУЛАГЧИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ ТОГТООХ 2- ХЭСЭГ: ДЭЭД УРГАМЛЫН ӨСӨЛТ БОЛОН ГАРУАНД ХИМИЙН БОДИСЫН НӨЛӨӨЛӨЛ 0 2002-06-27 2002-07-01 MNS ISO 11269-2:2002 ТАТАХ