Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
41 ОЙГООС ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МОД, ТҮЛЭЭ БЭЛТГЭЖ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ТОГТООХ МУЖЛАЛЫН ХИЛИЙН ЗААГ ТОГТООХ ТУХАЙ A/325 2013-11-13 2013-11-13 ТАТАХ
42 БУРХАН ХАЛДУН ХАЙРХАНД АЯЛАХ БОЛОН УЛАМЖЛАЛТ ЗАН ҮЙЛИЙН ЁСЛОЛ ҮЙЛДЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/361 2013-12-11 2013-12-11 ТАТАХ
43 УС АШИГЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/367 2013-12-20 2013-12-20 ТАТАХ
44 ОЙЖУУЛАЛТ, ОЙН АЖ АХУЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 1 ГА ТАЛБАЙН ЗАРДЛЫН НОРМАТИВЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ A/368/302 2013-12-25 2013-12-25 ТАТАХ
45 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ ТУХАЙ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/03 2014-01-06 2014-01-06 ТАТАХ
46 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН БАТАЛГААНЫ ТУСГАЙ ДАНСНЫ ГҮЙЛГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/04 2014-01-06 2014-01-06 ТАТАХ
47 ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАН БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/05 2014-01-06 2014-01-06 ТАТАХ
48 АГНУУРЫН ЗАРИМ АМЬТДЫГ АГНАХ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ЭКСПОРТЛОХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИХ ТУХАЙ A/61 2014-02-25 2014-02-25 ТАТАХ
49 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ A/81 2014-03-12 2014-03-12 ТАТАХ
50 УЛСЫН УСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХӨТЛӨХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/86 2014-03-17 2014-03-17 ТАТАХ
51 ОЙГ ХАМГААЛАХ, ТАРЬЦ, СУУЛГАЦ УРГУУЛАХ АЖЛЫГ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ, ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖ, ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АКТЫН ЗАГВАР, УРГУУЛСАН ТАРЬЦ, СУУЛГАЦАД ТООЛЛОГО ХИЙЖ, ХҮЛЭЭН АВАХ АКТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ А/140/63 2014-03-31 2014-03-31 ТАТАХ
52 ХОГ ХАЯГДЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/115 2014-04-09 2014-04-09 ТАТАХ
53 ХОГ ХАЯГДЛЫН УЛСЫН ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/116 2014-04-09 2014-04-09 ТАТАХ
54 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТРАТЕГИ БОЛОН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ A/117 2014-04-10 2014-04-10 ТАТАХ
55 ТУСГАЙ БОЛОН АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ A/128 2014-04-21 2014-04-21 ТАТАХ
56 ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ЖУРАМ, ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛАГ АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧГИЙН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/166 2014-05-12 2014-05-12 ТАТАХ
57 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСЭД МӨРДӨХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А263/А616 2014-07-17 2014-07-17 ТАТАХ
58 ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ A/29 2015-01-25 2015-01-25 ТАТАХ
59 АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БОАЖГ-ЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ, АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БОАЖГ-ЫН АЖИЛТНЫ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ A/76 2015-02-13 2015-02-13 ТАТАХ
60 ИДЭВХТЭН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ АЖИЛЛУУЛАХ, АЖЛЫН ҮР ДҮНГЭЭР НЬ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМ, ИДЭВХТЭН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ АЖИЛЛУУЛАХ ГЭРЭЭ, ҮНЭМЛЭХ, ЭНГЭРИЙН ТЭМДГИЙН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/110 2015-02-26 2015-02-26 ТАТАХ