Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
101 УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ХОРИГЛОЛТЫН БҮСИЙН ХИЛИЙН ЗААГ, УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСИЙН ХИЛИЙН ЗААГ, УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ТЭЖЭЭГДЛИЙН МУЖИЙН ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ А/02/01 2018-01-03 2018-01-03 ТАТАХ
102 ГАЗРЫН ТОС, УЛАМЖЛАЛТ БУС ГАЗРЫН ТОСНЫ ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛ, АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙГ БУЦААН ӨГӨХ, ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/06 2018-01-10 2018-01-10 ТАТАХ
103 ГАЗРЫН ТОСНЫ ОРД АШИГЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/07 2018-01-10 2018-01-10 ТАТАХ
104 ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ НАРИЙВЧИЛСАН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/08 2018-01-12 2018-01-12 ТАТАХ
105 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ОРГАНИК ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ БОЛОН ОРГАНИК ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ, ХЭРЭГЛЭХ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ A/09 2018-01-15 2018-01-15 ТАТАХ
106 ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ, ТӨЛБӨР ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ 11 2018-01-19 2018-01-19 ТАТАХ
107 АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ТЭЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ, ХАДГАЛАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, УСТГАХ, ЭКСПОРТЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА БОЛОН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А/18 2018-01-30 2018-01-30 ТАТАХ
108 АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ДАГАЛДАХ БИЧГИЙН БОЛОН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ А/21 2018-02-02 2018-02-02 ТАТАХ
109 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А/28 2018-02-13 2018-02-13 ТАТАХ
110 ГАЗРЫН ТОС, УЛАМЖЛАЛТ БУС ГАЗРЫН ТОСНЫ ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨРТСӨН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А/50А/31 2018-02-22 2018-02-22 ТАТАХ
111 АШИГТ МАЛТМАЛ ЭРЭХ, ХАЙХ, АШИГЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A20 2018-02-05 2018-02-05 ТАТАХ
112 МОНГОЛ УЛСАД 2018 ОНД ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИД, ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ХИМИЙН БОРДОО, МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИД, АХУЙН ХОРТОН, ШАВЬЖ МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОЛОН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ А/32А28А/63 2018-02-22 2018-02-22 ТАТАХ
113 ДЭРЭВГЭР ЖИРГЭРҮҮ УРГАМЛЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ A57 2018-03-01 2018-03-01 ТАТАХ
114 САВ ГАЗРЫН ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А57 2018-03-13 2018-03-13 ТАТАХ
115 УС АШИГЛАГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА НЬ АХУЙН БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ЦЭГЭЭ УС ТУСГААРЛАГЧААР ТУСГААРЛАЖ ТОХИЖУУЛАХ ЖУРАМ A/82/128 2018-04-05 2018-04-05 ТАТАХ
116 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР 2018 ОНД ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ УРГАМЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ A/183 2018-06-14 2018-06-14 ТАТАХ
117 НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС, УГ БҮСЭД МӨРДӨХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ А/226-А/619 2018-07-06 2018-07-06 ТАТАХ
118 ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ, ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, БУЛШЛАХ ЗАРДЛЫН НЭГЖ ТАРИФЫГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 192-А/243 2018-07-19 2018-07-19 ТАТАХ
119 ПЕСТИЦИД, ХИМИЙН БОРДОО, АХУЙН ХОРТОН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОЛОН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИСЫГ ТУРШИХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А/319-А/147-А/353 2018-09-03 2018-09-03 ТАТАХ
120 УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧГИЙН ЗАГВАРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ А/376 2018-10-02 2018-10-02 ТАТАХ