Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
61 УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС ЭВДРЭЛД ОРСОН ГАЗАРТ ТЕХНИКИЙН БОЛОН БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ A/138 2015-03-30 2015-03-30 ТАТАХ
62 ОЙГ ХАМГААЛАХ, ТАРЬЦ, СУУЛГАЦ УРГУУЛАХ АЖЛЫГ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ, ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖ, ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦСЭН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АКТЫН ЗАГВАР, УРГУУЛСАН ТАРЬЦ, СУУЛГАЦАД ТООЛЛОГО ХИЙЖ, ХҮЛЭЭН АВАХ АКТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/140/63 2015-03-31 2015-03-31 ТАТАХ
63 УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗАР, УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ОНЦГОЙ БОЛОН ЭНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН, ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ МӨРДӨХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А230/127 2015-06-05 2015-06-05 ТАТАХ
64 НЭН ХОВОР, ХОВОР, ЗАРИМ ЭЛБЭГ УРГАМЛЫН ЭКОЛОГИ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ A/282 2015-07-09 2015-07-09 ТАТАХ
65 НЭГЖ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ, АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ЗАРЦУУЛАХ УСНЫ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/301 2015-07-30 2015-07-30 ТАТАХ
66 ОЙГООС ХУШ МОДНЫ САМАР ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ХОРИГЛОХ ТУХАЙ A/338 2015-09-01 2015-09-01 ТАТАХ
67 АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН АНГИЛАЛ, ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 203 2015-09-11 2015-09-11 ТАТАХ
68 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ, ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛЛЫГ АШИГЛАХ АРГАЧЛАЛ, ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛД ХАМРУУЛСАН БОДИСЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ А/356/396 2015-10-08 2015-10-08 ТАТАХ
69 ДЭРЭВГЭР ЖИРГЭРҮҮГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ГАДААД УЛСАД ГАРГАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ A/377 2015-10-30 2015-10-30 ТАТАХ
70 НЭГЖ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭХ, АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ЗАРЦУУЛАХ УСНЫ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ A/378 2015-11-03 2015-11-03 ТАТАХ
71 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ГАДААД УЛСАД ГАРГАХ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/381 2015-11-10 2015-11-10 ТАТАХ
72 2016 ОНД ОЙГООС БЭЛТГЭХ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР БАТЛАХ ТУХАЙ A/415 2015-12-04 2015-12-04 ТАТАХ
73 НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙСЭН ГАЗРЫГ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ АКТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/419 2015-12-16 2015-12-16 ТАТАХ
74 ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 246 2015-12-17 2015-12-17 ТАТАХ
75 УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ A/33 2016-02-05 2016-02-05 ТАТАХ
76 МОНГОЛ УЛСАД 2016 ОНД АШИГЛАЖ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ А/51/А28/57 2016-02-29 2016-02-29 ТАТАХ
77 ГАЗРЫН ТОС, УЛАМЖЛАЛТ БУС ГАЗРЫН ТОСНЫ ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨРТСӨН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ, АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/28A/69 2016-03-16 2016-03-16 ТАТАХ
78 УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ БИОЛОГИЙН ГАРАЛТАЙ БОДИСЫГ ТУРШИХ, БҮРТГЭХ, ТЭДГЭЭРИЙГ ХЭРЭГЛЭХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ, УСТГАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/63 2016-05-02 2016-05-02 ТАТАХ
79 КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛ /БНБД 11-11-16/ НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ 121 2016-06-30 2016-06-30 ТАТАХ
80 ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 125 2016-07-05 2016-07-05 ТАТАХ