Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
121 ХОГ ХАЯГДЛЫН УЛСЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО, БҮРДЭЛ БОЛОН МЭДЭЭЛЭЛ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ЖУРАМ A/428 2018-11-12 2018-11-12 ТАТАХ
122 ҮҮСЭХ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БОЛОН ИМПОРТЛОГЧ ХАРИУЦАХ ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ А/429-A/257 2018-11-13 2018-11-13 ТАТАХ
123 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ, ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ, БУЛШЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА БАТЛАХ ТУХАЙ A/443 2018-11-17 2018-11-17 ТАТАХ
124 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДАЛ ЦУГЛУУЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ, СЭРГЭЭН АШИГЛАХ, УСТГАХ, БУЛШЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧИЙГ БҮРТГЭХ МАЯГТ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ A/444 2018-11-19 2018-11-19 ТАТАХ
125 ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨВЛӨРСӨН ЦЭГ БАЙГУУЛАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ, ХААХ АРГАЧИЛСАН ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/445 2018-11-19 2018-11-19 ТАТАХ
126 “УУРХАЙ, УУЛЫН БОЛОН БАЯЖУУЛАХ, ҮЙЛДВЭРИЙГ АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ”, “УУРХАЙ, УУЛЫН БОЛОН БАЯЖУУЛАХ, ҮЙЛДВЭРИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДЭЛ”, “БАЯЖУУЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТЫН БҮРДЭЛ” ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/16 2019-01-21 2019-01-21 ТАТАХ
127 “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН ЖАГСААЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ”, “МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН ЖАГСААЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ”, АХУЙН ХОРТОН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОЛОН АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ A/59-A/45-A81 2019-02-26 2019-02-26 ТАТАХ
128 ОРЧНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ A/164 2019-05-06 2019-05-06 ТАТАХ
129 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ /ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР 2019 ОНД ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ УРГАМЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ/ A/302 2019-06-24 2019-06-24 ТАТАХ
130 АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮС, ТҮҮНД МӨРДӨХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ A/433-A/820 2019-08-14 2019-08-14 ТАТАХ
131 УУРХАЙ, УУЛЫН БОЛОН БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ХААЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ А/181-А/458 2019-08-28 2019-08-28 ТАТАХ
132 УС БОХИРДУУЛАХ АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ A/543 2019-09-27 2019-09-27 ТАТАХ
133 БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/205 2019-10-17 2019-10-17 ТАТАХ
134 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЯНАН БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/618 2019-10-29 2019-10-29 ТАТАХ
135 ХАЯГДАЛ УСЫГ ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ БАЙГАЛЬД ШУУД НИЙЛҮҮЛЖ БАЙГАА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДТЭЙ БАЙГУУЛАХ УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/634 2019-11-01 2019-11-01 ТАТАХ
136 УС БОХИРДУУЛСНЫ НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ШАТЛАН ӨСГӨХ ХЭЛБЭРЭЭР НОГДУУЛАХ БАТЛАХ ТУХАЙ A/635 2019-11-01 2019-11-01 ТАТАХ
137 ХАЯГДАЛ УС ХАЯХ, ЗАЙЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧГИЙН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/719-A/189 2019-11-22 2019-11-22 ТАТАХ
138 ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ А/231-А/368 2019-12-11 2019-12-11 ТАТАХ
139 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЕРӨНХИЙ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ A/809 2019-12-25 2019-12-25 ТАТАХ
140 ХАЯГДАЛ УСАНД АГУУЛАГДАХ БОХИРДУУЛАХ БОДИСЫН ЖИШИГ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ А/816-A/218 2019-12-27 2019-12-27 ТАТАХ