Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 ЦӨЛЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/144 2011-04-22 2011-04-22 ТАТАХ
22 АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТЫГ БӨГЛӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 336 2011-06-13 2011-06-13 ТАТАХ
23 АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ A/342 2011-10-10 2011-10-10 ТАТАХ
24 УРГАМЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ, УРГАМЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН АКТЫН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ A/354 2011-10-24 2011-10-24 ТАТАХ
25 АГНУУРЫН ЗАРИМ АМЬТНЫГ АГНАХ БАРИХЫГ ХОРИГЛОХ, АН АМЬТНЫ ХУУЛЬ БУС АГНАЛТ, АШИГЛАЛТАД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ A/06 2012-01-03 2012-01-03 ТАТАХ
26 ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ НӨӨЦИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, АРГАЧИЛСАН ЗААВАР, ГИДРОГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАНГИЙН АГУУЛГА, ГИДРОГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАНГИЙН АГУУЛГЫН ТАЙЛБАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/28 2012-01-17 2012-01-17 ТАТАХ
27 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ, ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ А/50/378/565 2012-10-25 2012-10-25 ТАТАХ
28 ОЙН ДАГАЛТ БАЯЛГИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ A/125 2012-12-19 2012-12-19 ТАТАХ
29 ЖИЖИГЛЭН САВАЛГААТАЙ 25%-ААС ДЭЭШ КОНЦЕНТРАЦИТАЙ ЦУУНЫ ХҮЧЛИЙГ ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ А/149/447 2012-12-27 2012-12-27 ТАТАХ
30 ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/53 2013-02-19 2013-02-19 ТАТАХ
31 ГАН, ЦӨЛЖИЛТ, ХУУРАЙШИЛТЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ БОЛОН ЭНЭ ҮЕД МӨРДӨХ УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/66 2013-03-01 2013-03-01 ТАТАХ
32 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АУДИТ ХИЙХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/126 2013-04-24 2013-04-24 ТАТАХ
33 УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ГАЗРЫН ОЙД ОЙН АЖ АХУЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/134 2013-05-01 2013-05-01 ТАТАХ
34 ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ, МОД, МОДОН МАТЕРИАЛЫН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР, ОЙГООС МОД БЭЛТГЭХ ЭРХИЙН БИЧГИЙН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/153 2013-05-15 2013-05-15 ТАТАХ
35 УС АШИГЛУУЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ, ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ A/157 2013-05-16 2013-05-16 ТАТАХ
36 УС АШИГЛАЛТ, ХЭРЭГЛЭЭГ ТООЛУУРЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/156 2013-05-16 2013-05-16 ТАТАХ
37 САВ ГАЗРЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ БАЙГУУЛАХ, АЖИЛЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/124 2013-06-22 2013-06-22 ТАТАХ
38 ОЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/223 2013-08-07 2013-08-07 ТАТАХ
39 ОЙД АРЧИЛГАА ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ A/244 2013-09-02 2013-09-02 ТАТАХ
40 УСНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРГИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ A/307 2013-10-23 2013-10-23 ТАТАХ