Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 ХИЛИЙН ЗААГИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ 128 2006-06-07 2006-06-07 ТАТАХ
22 АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 137 2006-06-14 2006-06-14 ТАТАХ
23 ИДЛЭГ ШОНХОР ШУВУУНЫ ЖИШИГ ҮНЭ, ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ ТОГТООХ ТУХАЙ 171 2006-07-19 2006-07-19 ТАТАХ
24 ОЙ, МОДНЫ ЭРДЭМ СУДЛАЛЫН ТӨВИЙН ТУХАЙ 236 2006-10-04 2006-10-04 ТАТАХ
25 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 296 2006-12-19 2006-12-19 ТАТАХ
26 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 65 2007-03-20 2007-03-20 ТАТАХ
27 МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ, МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 95 2007-04-11 2007-04-11 ТАТАХ
28 ЦАГ АГААРТ ЗОРИУДААР НӨЛӨӨЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 96 2007-04-11 2007-04-11 ТАТАХ
29 ЦАГААН ЗЭЭРИЙН ЭВЭР, ХАЛИУН БУГЫН ЯСАН ЭВЭР ГАДААДАД ГАРГАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 192 2007-08-08 2007-08-08 ТАТАХ
30 ХИМИЙН БОДИСООР БОХИРДСОН ШЛАМ,УЛ ХӨРСИЙГ СААРМАГЖУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 127 2008-04-02 2008-04-02 ТАТАХ
31 ЗАГАСЫГ ХАМГААЛАХ, ӨСГӨХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 267 2008-06-25 2008-06-25 ТАТАХ
32 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙ 175 2009-06-17 2009-06-17 ТАТАХ
33 ОЙН САНГ ГЭРЭЭГЭЭР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 227 2009-07-22 2009-07-22 ТАТАХ
34 ОЙД ҮЗҮҮЛЭХ ХОРТОЙ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БАГАСГАСАН, ДЭВШИЛТЭТ АРГА, ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛСЭН ИРГЭН, НӨХӨРЛӨЛ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫГ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 59 2010-03-10 2010-03-10 ТАТАХ
35 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, БОЛОВСРУУЛАХ, ТҮГЭЭХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ, ХАМГААЛАХ ЖУРАМ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЭХ МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 85 2010-04-07 2010-04-07 ТАТАХ
36 ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 90 2010-04-14 2010-04-14 ТАТАХ
37 ОРХОН ГОЛЫН БОХИРДОЛТЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 264 2010-10-13 2010-10-13 ТАТАХ
38 АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 273 2010-10-20 2010-10-20 ТАТАХ
39 ОЙН ТУХАЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 113 2011-04-13 2011-04-13 ТАТАХ
40 МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТЫН ЗАРИМ ЗҮЙЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 176 2011-08-06 2011-08-06 ТАТАХ